เกี่ยวกับเรา

บริษัทโมเดิร์น สยาม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลีเกิลจำกัด ยินดีต้อนรับ

เราให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ สัญญา นิติกรรมต่างๆ รับรองเอกสาร เป็นพยานในสัญญา ทีมทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย  และ

บริการดำเนินการด้านตัวแทนนายหน้าจัดหาและขายที่ดินให้ได้ตรงตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า

วิสัยทัศน์บริษัท สร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจกฎหมายเกื้อกูลกันดูแลรักษาซึ่งสิทธิเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองได้โดยราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ทั้งนี้ ***

🌐บริษัทโมเดิร์น สยาม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลีเกิล จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม“ทนายความ” เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มาปรึกษามาก ดังนั้น ความพึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่มาใช้บริการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับที่ได้รับมาเนื่องจากหน้าที่ที่ปรึกษาฯของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นข้อพึงปฏิบัติอันดับหนึ่งของบริษัทโมเดิร์น สยาม พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลีเกิล จำกัด ที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอ🙏🏻